Fiscal board, which was conceived by Deputy Prime Minister and Minister of Finance
Simeon Djankov, has undergone significant changes and will be offered a new type of
Deputies. Maximum allowed by the constitution budget deficit will be 2%
of GDP, and the redistributive role of government will be limited to 40% of GDP.
About this option has a much greater consensus among political forces and
his chances to be approved by parliament are becoming higher, say
familiar.

The aim of the so-called. “Financial Stability Pact is to demonstrate to the world and
area that Bulgaria is committed to pursue sustainable long-term fiscal
policy. Exceptions will be made only to force majeure such as war,
disasters, etc.. explains in today’s issue Sega.

The initial version of February the authorized deficit is 3%
as is the mandatory limit in the EU. Idea of ​​the February Djankov, however,
provided in parallel with a maximum of 3% to introduce a complex formula, by
which allowed deficit or surplus for the year depends on
outlook for growth or decline of the economy. For example, the balance had to be
improved by at least 37% of expected growth, if there is a crisis, the deficit
next year would be able to lift at most 37% of predictions
economic downturn. Thus the state would have had to drastically cut any
costs to enter the rules in bad times. Ultimately, however, has Djankov
abandoned complex formula and reduced the fixation deficit of 2 per cent.
It remains unclear what responsibility will have governments that emerge from
limit the deficit in the constitution.

The other, which holds Djankov be entered in the Basic Law is that direct
taxes, including tax and levy on personal income can be
altered only two thirds majority in parliament. At this point, which aims to preserve
Bulgaria at the lowest rates in the EU, no change compared with
original plans of the Minister.

The third measure of the pact, however, is also transformed. In her budget will spend
maximum of 40% of GDP, but with the inclusion of EU funds. In February, the idea
restriction was to be 37%, but the contribution to EU and national co
in European programs. Moreover, this measure will be entered in the constitution and in
Organic Budget Law provides for the newest version of the Pact Djankov.

The minister yesterday once again discussed the proposal with DPS and Attack. Today
he met with a representative of Blue Coalition:

Support for two thirds of the ideas in the Stability Pact to the Treasury.
It became clear later today, when Minister Djankov held a second round
consultations with the parliamentary forces. This time he saved a meeting with the BSP because
not considered useful talks with the Socialists.

According to the minister only “Blue” by parties with which it is spoken, not
support the proposal, enshrined in the Pact, the changes in direct taxes to
vote by parliament by a majority of two thirds of all members.

In moments of a broadly balanced budget support, said Djankov, as
recalled that this was discussed at the expert level in previous weeks
Representatives of Blue Coalition and they are already satisfied with the changes there.
Broadly balanced budget with a 2% deficit without any formula on the year
parameters explain the number one financier. According to him, was liked and measure
public expenditure to 40% of GDP and EU funds.

Continue persuading the measure for two-thirds majority for changes in direct
taxes, where “there should be additional trials and convictions” why this is
important inform Dariknews.bg.

Two weeks will be required of lawyers in the office to finish work on pact
then expected to be submitted by members of GERD as a blueprint for change
the Constitution.

Фискалният борд, който бе замислен от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, е претърпял значителни промени и ще бъде предложен в нов вид на депутатите. Максимално разрешеният от конституцията бюджетен дефицит ще бъде 2% от БВП, а преразпределителната роля на държавата ще се ограничи до 40% от БВП. Около този вариант има много по-голям консенсус сред политическите сили и шансовете му да бъде одобрен от парламента стават все по-високи, твърдят запознати.

Целта на т.нар. “пакт за финансова стабилност” е да покаже пред света и еврозоната, че България се ангажира дългосрочно да следва устойчива фискална политика. Изключения ще се правят само за форсмажорни обстоятелства като войни, бедствия и др., обяснява в днешния си брой вестник “Сега”.

Първоначалният вариант от февруари предвиждаше разрешеният дефицит да е до 3%, каквато е и задължителната граница в ЕС. Февруарската идея на Дянков обаче предвиждаше паралелно с максимума от 3% да се въведе и сложна формула, чрез която допустимият дефицит или излишък за съответната година да зависи и от прогнозата за ръст или спад на икономиката. Например салдото трябваше да се подобри с поне 37% от размера на очаквания растеж, а ако има криза, дефицитът за следващата година щеше да може да се вдигне най-много с 37% от предвиждания икономически спад. Така държавата щеше да се наложи драстично да реже всякакви разходи, за да влезе в нормите в лоши времена. В крайна сметка обаче Дянков се е отказал от сложната формула и е намалил фиксирането на дефицита на 2 на сто. Остава неясно каква отговорност ще носят правителствата, които излязат от ограничението на дефицита в конституцията.

Другото, за което Дянков държи да се впише в основния закон, е, че преките данъци, в т. ч. данък печалба и налогът върху личните доходи, ще могат да се променят само с 2/3 мнозинство в парламента. По тази точка, която цели запазване у нас на най-ниски данъчни ставки в ЕС, няма промяна в сравнение с първоначалните планове на министъра.

Третата мярка от пакта обаче също е трансформирана. Според нея бюджетът ще харчи максимум 40% от БВП, но с включване на средствата от ЕС. През февруари идеята беше ограничението да е 37%, но без вноската за ЕС и националното съфинансиране по европрограмите. Освен това тази мярка няма да се вписва в конституцията, а в устройствения закон за бюджета, предвижда най-новият вариант на пакта на Дянков.

Министърът вчера за пореден път обсъди предложението си с ДПС и “Атака”. Днес той се срещна с предствители на “Синята коалиция”:

Подкрепа за 2/3 от идеите в пакта за стабилност на финансовото министерство. Това стана ясно по-късно днес, когато министър Дянков проведе втори кръг консултации с парламентарните сили. Този път той си спести среща с БСП, защото не считал за полезни разговорите със социалистите.

По думите на министъра единствено “Сините” от партиите, с които е разговарял, не подкрепят предложението му, залегнало в пакта, промените в преките данъци да се гласуват от парламента с мнозинство от 2/3 от всички депутати.

По моментите за широко балансирания бюджет има подкрепа, каза Дянков, като припомни, че това е обсъждано на експертно ниво през предходните седмици с представители на “Синята коалиция” и те вече са удовлетворени от промените там. Широко балансиран бюджет с до 2% дефицит без да има формула година за година, обясни параметрите финансист номер едно. Според него се е харесала и мярката за държавни разходи до 40% от БВП и евросредствата.

Продължава убеждаването по мярката за две трети мнозинство за промени в преките данъци, където “трябва да има допълнителни анализи и убеждения” защо това е важно, информира Dariknews.bg.

Две седмици ще са нужни на юристи на ведомството да довършат работата по пакта, а след това се очаква да бъде внесен от депутати от ГЕРБ като проект за промени в Конституцията.