The proposed amendments to the Public Procurement Act have prompted criticism 
business organizations, as they do not solve fundamental problems of 
procedures. Another problem is that because of the holidays to shorten the reaction time 
a public consultation on the proposed texts. 
Of Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria (KRIB) think 
that the period of 11 to 25 April for public consultation document is too 
short and should be extended. Moreover, they made it opaque and 
without the participation of the business. 
By the Bulgarian Industrial Association (BIA) also argue that the changes are very 
and difficult to examine in detail, but the bigger problem is that new 
Texts not solve major problems in the law. From the Bulgarian Chamber of Commerce 
Industry told Dnevnik that their position on the proposed changes 
will be clear as early as today, as yet become acquainted with the texts. 

Предложените изменения в Закона за обществените поръчки предизвикаха критиките на бизнес организациите, според които те не решават основни проблеми на процедурите. Другият проблем е, че заради празниците се скъси времето за реакция при общественото обсъждане на предложените текстове. От Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИБ) смятат, че срокът от 11 до 25 април за обществено обсъждане на документа е прекалено кратък и трябва да се удължи. Освен това според тях той е изготвен непрозрачно и без участието на бизнеса. От Българската стопанска камара (БСК) също са на мнение, че измененията са много и трудно може да се прегледат в детайли, но по-големият проблем е, че новите текстове не решават съществени проблеми в закона. От Българската търговско-промишлена палата казаха пред “Дневник”, че позицията им по предложените промени ще е ясна най-рано днес, тъй като все още се запознават с текстовете.