The Act regulates the status and rules for operating of the Entities for collective investment in securities, called “collective investment scheme”.Законът урежда статута и правилата за опериране на предприятие за колективно инвестиране в ценни книжа, наречено “Колективна инвестиционна схема”.