The BULGARIAN economy will mark the 3% growth in 2011 forecast by the International Monetary Fund. For the next years is expected to increase by 3.5 percent. Estimates of the fund are more cautious than the government. According three-year forecast of the Cabinet GDP growth this year will be 3.6 percent, and in 2012 – 4.1%. For 2013 , the expected economic growth of 4.4 percent. Only a month ago, expectations of the cabinet for economic growth were higher but subsequently Treasury cut them for riots in the Arab world and earthquake in Japan. The Fund does raise its forecast for 2011 from 2.6% to 3% after the economy reported a minimum growth of 0.2 percent for 2010 from IMF report further inflation of 3% for 2010, while prices in 2011 expected to score higher growth – 4.8 percent. Gently calming will be in 2012 when the IMF expected Inflation was 3.7 percent.

Source: StandardБългарската икономика ще отбележи 3% ръст през 2011 г., прогнозират от Международния валутен фонд. За следващата година очакванията са за ръст от 3,5%. Прогнозите на фонда са по-предпазливи от тези на правителството. Според тригодишната прогноза на кабинета ръстът на БВП през тази година ще бъде 3,6%, а през 2012 г. – 4,1%. За 2013 г. се очаква ръст на икономиката от 4,4%. Само преди месец очакванията на кабинета за ръст на икономиката бяха по-високи, но впоследствие финансовото министерство ги намали заради размириците в Арабския свят и земетресението в Япония. Фондът пък повиши прогнозите си за 2011 г. от 2,6% на 3%, след като икономиката ни отчете минимален ръст от 0,2% за 2010 г. От МВФ отчитат още инфлация от 3% за 2010 г., като цените през 2011 г. се очаква да отбележат по-голям ръст – 4,8%. Леко успокояване ще има през 2012 г., когато от МВФ очакват инфлацията да е 3,7%.

Източник: Стандарт